Open menu

TROCHĘ HISTORII

   Pierwszych uczniów szkoła przyjęła 1 września 1964 roku. W budynkach przy ulicy Wita Stwosza 21/22 na stargardzkiej Starówce, powstały dwa oddziały kształcenia- Liceum Zawodowe i Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa. Dyrektorem został Jan Stryjewski, natomiast od roku 1965 funkcję tę piastował Zygmunt Gabory. W roku 1974 z okazji X - lecia Minister Oświaty i Wychowania nadał szkole imię Tadeusza Tańskiego, a Zakład Patronacki POM – Stargard ufundował sztandar.
Istotnym momentem dla rozwoju szkoły stało się powołanie 1 września 1981 roku Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa. Funkcję dyrektora ZSMR-u od 1982 roku pełnił Stanisław Kopeć. Pod jego kierunkiem szkoła przystosowała się do zmian zachodzących w kraju i ciągle była modernizowana.
historiaszkoly01Za sukcesy dydaktyczno – wychowawcze dwukrotnie – w 1988 i 1992 roku – placówka została przyjęta do Klubu Przodujących Szkół. Natomiast w roku 1993, za osiągnięcia w konkursie Zielone Dyplomy szkoła otrzymała medal im. Stanisława Staszica. Od roku 1994 do 2016 roku Dyrektorem był Zbigniew Jurkiewicz. Od 1 września 2016 Dyrektorem jest Jolanta Kawszyn.
Kolejnym bardzo istotnym momentem w rozwoju szkoły było powołanie w roku 1997 Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa Centrum Kształcenia Praktycznego i przejęcie dla potrzeb Centrum obiektów byłej bazy Wojsk Federacji Rosyjskiej w Kluczewie. W budynku byłego szpitala powstał nowocześnie wyposażony i urządzony internat dla 60 osób, który oddano do użytku w 2000 roku.
historiaszkoly025 maja 2000 roku, na bazie szkoły, utworzono zamiejscowy punkt dydaktyczny Szczecińskiej Akademii Rolniczej, w którym odbywało się kształcenie na studiach inżynierskich Wydziału Rolniczego na kierunkach: ochrona środowiska oraz technika rolnicza i leśna. Rok później, w oddanym do użytku budynku dydaktycznym Centrum, rozpoczęły się również zajęcia studentów Wydziału Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej na kierunkach ekonomicznych. Studenci po ukończeniu otrzymywali tytuł licencjata oraz magistra.
W roku 2002 w wyniku reformy szkolnictwa ponadgimnazjalnego, szkoła otrzymała nazwę Zespół Szkół Nr 5 Centrum Kształcenia Praktycznego, natomiast 1 września 2003 roku siedziba szkoły została przeniesiona z obiektów przy ul. Wita Stwosza na ul. Gdyńską 8 do obiektów byłego Zespołu Szkół Rolniczych w Stargardzie.
W 2004 roku szkoła została wyróżniona „Odznaką za zasługi dla wynalazczości", a w Dniu Edukacji Narodowej tego samego roku Rada Szkoły ufundowała nowy sztandar, który w momencie przekazania został odznaczony Złotą Odznaką Gryfa Zachodniopomorskiego.
Kolejnym etapem zmian było przeniesienie w roku 2008 warsztatów szkolnych z dotychczasowej siedziby przy ul. Gdyńskiej 28 na ul. Śniadeckiego 4-6 do wyremontowanego i wyposażonego obiektu, przygotowanego zgodnie z standardami kształcenia zawodowego.
historiaszkoly03W roku 2010 nadano szkole nazwę, która obowiązuje do dnia dzisiejszego – Zespół Szkół Nr 5 imienia Tadeusza Tańskiego w Stargardzie Szczecińskim. W roku 2011, w ramach dalszej reorganizacji szkolnictwa ponadgimnazjalnego w powiecie, zlikwidowano internat przy ul. Śniadeckiego 4-6, przekształcając pokoje mieszkalne na pomieszczenia administracyjne i sale dydaktyczne, a pomieszczenia kuchni na pracownie gastronomiczne.
1 września 2012 roku, po około 10 latach przeobrażeń, placówka jako całość została zlokalizowana na stargardzkim osiedlu Kluczewo Lotnisko przy ul. Śniadeckiego 4-6.

W zaadaptowanych wnętrzach powstały nowoczesne pracownie zawodowe, warsztaty szkolne i klasy lekcyjne, w których odbywa się proces kształtowania młodzieży dla wymagań stargardzkiego rynku pracy (Brdgestone, Cargotec i inne).

 

SUKCESY SZKOŁY

   Szkoła może poszczycić się wieloma osiągnięciami naukowymi. Nasi uczniowie to finaliści i laureaci krajowych olimpiad przedmiotowych: OSZUSTOR (20 laureatów w latach 1973-1983), OWT (7 laureatów w latach 1983-1992), Zielonych Dyplomów (16 laureatów w latach 1988-2003), Turnieju Młodych Mistrzów Techniki (41 laureatów w latach 1983-2004), Prawa Wynalazczego (23 laureatów w latach 1983-2014), Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych (40 laureatów w latach 1982-2013), Konkursu Wiedzy o Architekturze (2 laureatów w latach 2011-2013), Olimpiady Innowacji Technicznych (14 laureatów w latach 2008-2013). Łącznie to około 180 laureatów i finalistów wyżej wymienionych olimpiad.
W kolejnych latach 2007, 2008, 2009 szkoła zajmowała I miejsce w województwie w Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Motoryzacyjnym.
Wymienione sukcesy są efektem współpracy z jednostkami samorządu lokalnego i zakładami, w których uczniowie odbywają praktyki zawodowe.

Najlepsi uczniowie szkoły od 1997 roku otrzymują stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Uczniowie ZS Nr 5 są także laureatami Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, Ogólnopolskiego Konkursu Poezji Śpiewanej oraz Ogólnopolskiego Konkursu Twórczości Literackiej „Kominkalia".
Finalista konkursu Młodych Parlamentarzystów został posłem Sejmu RP Dzieci i Młodzieży, zaś członkowie Samorządu Uczniowskiego uczestniczyli we współtworzeniu Młodzieżowej Rady Miasta.
Tradycją szkoły są też szkolne imprezy organizowane przez Samorząd Uczniowski.

Sukcesy szkoły to również osiągnięcia sportowe. Najważniejszym z nich było dziewięciokrotnie zdobycie przez koszykarzy, kolejno w latach: 1991, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, pierwszego miejsca w Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży LZS. Szkoła w roku 2004 uplasowała się na
I miejscu w województwie w rankingu LICEALIADA oraz w 2007 i 2008 roku na III miejscu w Finale Ogólnopolskiej Szkolnej Ligi Lekkoatletycznej Szkół Ponadgimnazjalnych LICEALIADA.
Szkolni sportowcy święcą triumfy także w pływaniu, zapasach, siatkówce i biegach.
Osiągnięcia te są możliwe dzięki współpracy z klubami i organizacjami sportowymi: LKS „Spójnia" Stargard, LKS „Pomorze" Stargard, Klub Zielonych, Klub „Neptun" oraz przede wszystkim ze Zrzeszeniem Ludowych Zespołów Sportowych.
Najwybitniejszymi sportowcami – absolwentami szkoły są: Władysław Stecyk – wielokrotny mistrz Polski i medalista mistrzostw świata i Europy w zapasach; Władysław Wojtakajtis – mistrz Polski w pływaniu, dwukrotny olimpijczyk; Wiesław Chmielewski – medalista mistrzostw Polski, uczestnik igrzysk olimpijskich w pięcioboju nowoczesnym; Stanisław Weryk – członek reprezentacji narodowej biorącej udział w mistrzostwach świata w kolarstwie.
Szkolna sekcja turystyczna jest uznawana od 1999 roku za najlepszą w Zrzeszeniu LZS na Pomorzu Zachodnim. Kilkanaście lat wędrówek po trasach turystycznych Polski to coś więcej, niż tylko obecność na zlotach i rajdach. Jesteśmy rozpoznawani dzięki aktywnemu włączaniu się w rywalizację turystyczną na imprezach ogólnopolskich. Największe osiągnięcia turystyczne to I miejsca na Ogólnopolskim Zlocie Ekologicznym Bory Tucholskie, Podhalańskim Zlocie Narciarskim, Ogólnopolskim Zlocie Pamięci Ofiar Września na Westerplatte, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Turystycznej LZS, Zlotach Instruktorów Turystyki.

Wysoka zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (I miejsce w Powiecie Stargardzkim), a także osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze wpłynęły na wysokie lokaty w rankingu Rzeczypospolitej oraz Perspektyw w latach ubiegłych. Wysokie odznaczenia od organów państwowych i wojewódzkich są potwierdzeniem sukcesów dydaktycznych, sportowych i turystycznych szkoły.

Zespół Szkół Nr 5 im. Tadeusza Tańskiego jest placówką rozpoznawalną w kraju, województwie i środowisku lokalnym jako jednostka, która wykształciła na wysokim poziomie ponad 6000 absolwentów kierunków technicznych i zawodowych.

 

OFERTA KSZTAŁCENIA

W Zespole Szkół Nr 5 kształcimy uczniów w następujących zawodach:

Technikum Zawodowe Nr 5

• technik pojazdów samochodowych

• technik mechanizacji rolnictwa i agrotronikii

• technik żywienia i usług gastronomicznych

• technik kelner

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5

• mechanik pojazdów samochodowych

• kierowca mechanik

• elektromechanik pojazdów samochodowych

• kucharz

• cukiernik

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5 (specjalna)

• kucharz

• mechanik pojazdów samochodowych

Szkoła przysposabiająca do pracy

W wyżej przedstawionych kierunkach do szkoły uczęszcza ok. 600 uczniów.

 

WSPÓŁPRACA

   Ścisła współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Stargardzie Szczecińskim, Zachodniopomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach i innymi instytucjami zlokalizowanymi na terenie Powiatu Stargardzkiego umożliwia organizowanie kształcenia w formie kursów oraz doradztwo na temat uzyskiwania nowych kwalifikacji dla osób dorosłych .

Placówka współpracuje z zakładami pracy, umożliwiając uczniom odbywanie zajęć praktycznych, realizację praktyk zawodowych, organizację wycieczek dydaktycznych, pozyskiwanie informacji o wymaganiach i możliwościach zatrudnienia. Od wielu lat współpracujemy z firmami: „AGROFIRMA" Witkowo, AUTO – SIERADZAN, CARGOTEC, ROLGWAR i innymi z rejonu miasta i powiatu.

W celu podnoszenia jakości kształcenia zawodowego oraz przygotowania młodzieży do pracy w krajach Unii Europejskiej szkoła nawiązuje współpracę z jednostkami szkoleniowymi z zagranicy. Młodzież z programu Erasmus+ wyjeżdża na praktyki do karajów UE.
Współpracujemy z Centrum Kształcenia Zawodowego w Torgelov – Niemcy oraz w ostatnim okresie z stowarzyszeniem KOWA-MV w Stralsundzie. Wyjazdy uczniów pozwalają na wymianę poglądów oraz zdobycie nowych umiejętności zawodowych kształconych we współpracujących placówkach.

Nauczyciele szkoły, dla zapewnienia uczniom najnowszej fachowej wiedzy, podnoszą swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych, kursach doskonalących, szkoleniach organizowanych przez uczelnie wyższe, ośrodki doskonalenia nauczycieli czy instytucje akredytujące. Większość nauczycieli posiada certyfikat egzaminatora przedmiotów ogólnokształcących lub egzaminatora zawodu nadawany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu.

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 – SZKOŁA NA 5 +