fundusz europejski

Wyposażenie pracowni technik programowania technologii przyrostowych w ramach projektu „Nowy zawód przepustką do rynku pracy” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 5 im. Tadeusza Tańskiego w Stargardzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.6. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączniki:

  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami
  1. siwz.pdf

  2. siwz_podpisany.pdf

  3. zal_1_do SIWZ_OFERTA CENOWA.doc

  4. zal_2_do SIWZ_WZÓR OŚWIADCZENIA WSTĘPNEGO.doc

  5. zał. 3 - oświadczenie - gr. kapitałowa.doc

  6. zalacznik4OPZ.pdf

  7. zal_5_do SIWZ_WZÓR UMOWY.pdf

  • Ogłoszenie
  1. ogloszenie3D.pdf


Projekt Nowy zawód przepustką do rynku pracy jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.