WYNIKI MATUR i EGZAMIN MATURALNY POPRAWKOWY

WYNIKI MATUR

Świadectwa dojrzałości lub zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego będzie można odebrać w dniu 5 lipca 2022 r. od godz. 12:00 w sekretariacie szkoły.

 

EGZAMIN MATURALNY POPRAWKOWY


Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który:

a. nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej,
b. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony,
c. przystąpił do co najmniej jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony*

Aby przystąpić do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym Absolwent, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 12 lipca 2022 r.), składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7), zgodnie z deklaracją ostateczną.
Egzamin w terminie poprawkowym jest nieodpłatny (nie jest liczony jako kolejne przystąpienie do egzaminu z danego przedmiotu).

* Warunek określony w ppkt c nie dotyczy Absolwentów 4-letniego technikum (z lat 2006-2022) oraz Absolwentów branżowej szkoły II stopnia (z roku 2022), którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia jako Absolwenci gimnazjum, jeżeli:
a. spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika,
b. nie deklarowali przystąpienia do egzaminu na poziomie rozszerzonym lub zrezygnowali z przystąpienia do tego egzaminu do 20 kwietnia 2022 r. (składając
w szkole załącznik 5b).