t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

ZOBACZ FILMY PROMUJĄCE NASZĄ SZKOŁĘ

djembed  djembed  djembed  djembed  djembed  djembed  djembed  djembed  djembed

Nowy zawód przepustką do rynku pracy Informacja o projekcie

logo projekt UE

Powiat Stargardzki – Zespół Szkół Nr 5 w Stargardzie od 1 stycznia 2021 roku do 31 sierpnia 2022 realizuje  w Zespole Szkół Nr 5 w Stargardzie projekt pt.: Nowy zawód przepustką do rynku pracy.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie RPZP.08.06.00  Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

Celami  projektu są :

 • podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez lepsze dostosowanie form, metod i warunków jego prowadzenia do wymagań gospodarki i rynku pracy oraz wzrost aktywności uczniów w zakresie budowania ścieżki kariery zawodowej;
 • stworzenie uczniom warunków odzwierciedlających realne warunki panujące na rynku pracy przez dostosowanie szkolnej bazy materialnej;
 • podniesienie kompetencji zawodowych uczniów przez dodatkowe staże uczniowskie;
 • wzrost kwalifikacji uczniów przez udział w zajęciach zgodnych z potrzebami rynku pracy;
 • wzrost świadomości uczniów w zakresie oczekiwań pracodawców i potrzeb rynku pracy przez współpracę z doradcą zawodowym;
 • wzrost wiedzy o zawodzie przez spotkania z przedstawicielami firm oraz utworzenie klasy patronackiej;
 • wzrost kompetencji nauczycieli z zakresu praktycznej nauki zawodu poprzez udział w kursach doskonalących kwalifikacje oraz odbycie stażu zawodowego.

Projekt obejmie wsparciem 15 uczniów Szkoły Branżowej z kierunków gastronomicznych (kucharz, cukiernik) i 55 z wszystkich kierunków Technikum Zawodowego. Ponadto w ramach projektu dofinansowane zostaną szkolenia dla  4 nauczycieli, którzy wezmą udział w formach podnoszących kwalifikacje nauczania zawodowego. W szkole zostanie utworzona pracownia programowania urządzeń technologii przyrostowych dzięki wyposażeniu w najnowszy sprzęt wykorzystywany w firmach do tworzenia wyrobów metodą addytywną (drukarki 3D i skanery 3D wraz z oprogramowaniem). Dodatkowo doposażone zostaną pracownie gastronomiczne Szkoły Branżowej w nowoczesny sprzęt używany obecnie w branży, a którego szkoła nie posiada.

Efektem projektu będzie lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

Wartość projektu: 822 437,50 zł, w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego:
699 071,87

 

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie

 1. Stworzenie pracowni technik programowania technologii przyrostowych: I kwartał 2021 - II kwartał 2021.
 2. Kursy doskonalące i staże dla nauczycieli przedmiotów zawodowych: I kwartał 2021 - II kwartał 2021.
 3. Ponadprogramowe, zawodowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów technikum: III kwartał 2021 - II kwartał 2022.
 4. Staże uczniowskie dla uczniów technikum: III kwartał 2021 - II kwartał 2022.
 5. Doposażenie pracowni gastronomicznej dla uczniów szkoły branżowej: I kwartał 2021 - II kwartał 2021.
 6. Ponadprogramowe, zawodowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów szkoły branżowej: III kwartał 2021 - II kwartał 2022.
 7. Staże uczniowskie dla uczniów szkoły branżowej: III kwartał 2021 - II kwartał 2022.

Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów technikum i szkoły branżowej i współpraca szkoły z jej otoczeniem społeczno-gospodarczym I kwartał 2021 - III kwartał 2022.