t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO 314208

Technik rybactwa zajmuje się organizowaniem i nadzorowaniem prac, związanych z hodowlą i produkcją ryb słodkowodnych w jeziorach, zbiornikach zaporowych, stawach i rzekach. Zakres jego obowiązków może obejmować:

- ustalanie stanu zarybienia,

- nadzorowanie pielęgnacji i nawożenia stawów hodowlanych oraz prac melioracyjnych,

- pobieranie próbek wody, przeprowadzanie prostych badań i analiz,

- kontrolowanie utrzymania w należytym stanie urządzeń wodnych i narzędzi do połowu ryb,

- kierowanie pracami przy rozrodzie ryb, w warunkach naturalnych i hodowlanych,

- opracowywanie norm żywienia ryb i wybór pasz,

- ustalanie obsady ryb w warunkach hodowlanych i produkcyjnych,

- organizowanie, nadzorowanie, przeprowadzanie odłowów i połowów różnych gatunków ryb,

- dokonywanie wstępnej oceny stanu zdrowia ryb, zwalczanie chorób,

- prowadzenie wymaganej dokumentacji.

Technicy rybactwa pracują na różnych stanowiskach w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją rybną. Mogą pełnić funkcję brygadzisty lub mistrza rybackiego w prowadzącym połowy na jeziorze zakładzie rybackim lub w bazie (jest to port, gdzie znajdują się łodzie, magazyny, wiaty i pomieszczenia biurowe). Z bazy korzysta zawsze kilka brygad rybackich składających się z kilku rybaków. Na jej terenie znajduje się niezbędny sprzęt tj. łodzie, sieci, silniki, agregaty elektryczne, pojazdy mechaniczne. Zanim rybacy wypłyną na połów muszą przygotować i sprawdzić sprzęt (przejrzeć sieci), technik wyznacza poszczególne czynności i kontroluje ich prawidłowe wykonanie.

Technik pracujący na stanowisku ichtiologa może kierować zakładem hodowlanym. Musi dbać o utrzymanie odpowiedniego profilu produkcji, uwzględniającego wielkość stawów, warunki przyrodnicze panujące na danym terenie, możliwości uzyskania świeżej wody czy właściwego jej dotlenienia. Osoba taka nadzoruje prace związane z przechowywaniem i transportem odłowionych ryb. Uczestniczy również przy przeprowadzaniu naturalnego i sztucznego tarła oraz zarybianiu stawów. Planuje fazy właściwego zimowania ryb w odpowiednio przygotowanych stawach.

Innego typu czynności wymaga praca w tzw. wylęgarni (jest to połączenie gospodarstwa i laboratorium badawczego, gdzie przygotowuje się narybek do dalszej hodowli). Tutaj dokonuje się selekcji samców i samic, przygotowuje stado do rozrodu, następnie umieszcza zapłodnioną ikrę w specjalnych słojach i poddaje się ją inkubacji.

Pełniąc tak różnorodne funkcje technik rybactwa musi umiejętnie posługiwać się różnymi narzędziami, urządzeniami mechanicznymi i elektrycznymi. Wykonując prace biurowe korzysta z telefonu, faxu i komputera.

UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO

Rybactwo, jako jedno z najstarszych zajęć człowieka, stało się współcześnie ważnym działem rolnictwa, rekreacji i ochrony środowiska. Obejmuje duży zespół zabiegów zmierzających do racjonalnego wykorzystania produktywności zbiorników wodnych. Posługuje się przy tym wiedzą z różnych dziedzin, a między innymi hydrochemią, hydrobiologią, hydrotechniką, techniką rybacką i ekonomiką gospodarowania. W jego zakres wchodzi rybactwo śródlądowe, które dzieli się z kolei na stawowe, jeziorowe i rzeczne. Rybactwo stawowe dotyczy sztucznie utworzonych zbiorników oraz takich gatunków ryb, których chów jest najbardziej efektywny. Rybactwo jeziorowe i rzeczne ogranicza się najczęściej do zbiorników naturalnych i obejmuje wiele czynności związanych zarówno z chowem i hodowlą ryb, jak też eksploatacją pożytków wód śródlądowych.

Rybactwo pozwala nie tylko produkować i pozyskiwać ryby, lecz także zwiększa retencję i poprawia stosunki wodne, zmniejsza tempo starzenia się zbiorników naturalnych, najczęściej polepsza jakość wody gromadzonej w stawach, a dodatkowo umożliwia wypoczynek i rekreację.

Absolwenci Technikum Rybactwa Śródlądowego uzyskują tytuł zawodowy technika rybactwa śródlądowego, który umożliwia podjęcie pracy zawodowej głównie w zakresie planowania i organizacji gospodarstwa rybackiego, wykonywania zabiegów składających się na technologie produkcji rybackiej, prowadzenia uproszczonej rachunkowości i obliczania opłacalności produkcji rybackiej oraz stosowania zasad marketingu.

Według danych Zakładu Bioekonomiki Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, w rybactwie na stanowiskach produkcyjnych pracuje w skali kraju około 2800 osób (Komunikaty Rybackie 2010), co wymusza w skutek naturalnej fluktuacji kadr, zapotrzebowanie na osoby przygotowane rybacko na poziomie 60 osób rocznie. Informacje o wolnych miejscach pracy publikują: Przegląd Rybacki, Polskiego Towarzystwa Rybackiego w Poznaniu oraz Giełda Rybacka Towarzystwa Promocji Ryb z siedzibą w Warszawie. Technikum Rybactwa Śródlądowego ma charakter ponadregionalny i prowadzi rekrutację kandydatów z obszaru całego kraju.

POWIĄZANIA ZAWODU TECHNIK RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO Z INNYMI ZAWODAMI

Podział zawodów na kwalifikacje czyni system kształcenia elastycznym, umożliwiającym uczącemu się uzupełnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy, własnych potrzeb i ambicji. Wspólne kwalifikacje mają zawody kształcone na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej i technikum, np.: dla zawodu technik rybactwa śródlądowego wyodrębniono następujące kwalifikacje: R.2. Wykonywanie prac rybackich w akwakulturze, R.15. Organizacja prac rybackich w akwakulturze.

Kwalifikacja Symbol zawodu Zawód Elementy wspólne
R.2. Wykonywanie prac rybackich w akwakulturze          622201 Rybak śródlądowy

PKZ(R.b)

PKZ(R.c)

314208 Technik rybactwa śródlądowego
R.15. Organizacja prac rybackich w akwakulturze 314208 Technik rybactwa śródlądowego

OMZ

PKZ(R.b)

PKZ(R.c)

 

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację R.2. odbywa się pod koniec klasy trzeciej.

Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację R.15. odbywa się pod koniec pierwszego semestru, klasy czwartej

Szczegółowe CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik rybactwa śródlądowego powinien być przygotowany do wykonywania przynajmniej następujących zadań zawodowych:

1) prowadzenia chowu i hodowli ryb i raków słodkowodnych;

2) użytkowania rybackiego wód śródlądowych;

3) wykonywania wstępnego przetwórstwa ryb i raków;

4) planowania produkcji ryb i raków w akwakulturze;

5) organizowania i nadzorowania prac w intensywnym chowie i hodowli ryb;

6) obsługiwania i konserwacji sprzętu i urządzeń rybackich;

7) prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami).

Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik rybactwa śródlądowego:

  1. efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (BHP, PDG, JOZ, KPS, OMZ);
  2. efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru rolniczo-leśnego z ochroną środowiska stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(R.b) i PKZ(R.c);
  3. efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie:

Kształcenie zgodne z opracowanym programem nauczania pozwoli na osiągnięcie wyżej wymienionych celów kształcenia.