t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

technikum technik mechanik   Technik pojazdów samochodowych – to kierunek związany z obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Zaletą kierunku są dostosowane treści nauczania do wymogów współczesnej techniki samochodowej. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny, naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.

   Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych;
 • oceny stanu technicznego pojazdów, ustalania przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw;
 • wykonywania napraw pojazdów samochodowych;
 • kontrolowania jakości wykonanych napraw;
 • prowadzenia usług motoryzacyjnych;
 • sprzedaży pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych;
 • prowadzenia dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych;
 • kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.

   Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w:

 • stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych;
 • zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych;
 • salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi;
 • przedsiębiorstwach transportu samochodowego;
 • przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji;
 • firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych

UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

   Na liście zawodów z przyszłością z pewnością znajdują się te, które mają związek z rozwojem nowych technologii, rozwojem nowoczesnego przemysłu, obsługą gospodarki i mobilnością ludzi na jej rzecz pracujących. Takim zawodem jest technik pojazdów samochodowych − kierunek związany z diagnostyką, naprawą i obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, które są wyposażone w elektronikę i nowoczesne technologie. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej. Zapotrzebowanie na techników pojazdów samochodowych jest coraz większe, ponieważ „motoryzacji nie da się zatrzymać".

POWIĄZANIA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Z INNYMI ZAWODAMI

   Podział zawodów na kwalifikacje czyni system kształcenia elastycznym, umożliwiającym uczącemu się uzupełnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy, własnych potrzeb i ambicji. Wspólne kwalifikacje mają zawody kształcone na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej i technikum, np.: dla zawodu technik pojazdów samochodowych wyodrębniona została kwalifikacja M.12., która stanowi podbudowę kształcenia w zawodzie technik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych oraz kwalifikacja M.18., która stanowi podbudowę kształcenia w zawodzie technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych. Zarówno technik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych jak i mechanik pojazdów samochodowych ma kwalifikacje właściwe dla zawodu, które są nadbudową do kwalifikacji bazowej M.12. i M.18. Inną grupą wspólnych efektów dotyczących obszaru zawodowego są efekty stanowiące podbudowę kształcenia w zawodach określone kodem PKZ(M.a), PKZ(M.g) i PKZ(E.a).

tabela01 technik pojazdow samochodowych

CELE SZCZEGÓŁOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

   Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie Technik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych;
 • obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych;
 • organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych.

   Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik pojazdów samochodowych:

 • efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów(BHP, PDG, JOZ);
 • efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie PKZ(E.a);
 • efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczemu stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie PKZ(M.a), PKZ(M.b), PKZ(M.g);
 • efektów kształcenia organizacji pracy małych zespołów(OMZ);
 • efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;
 • efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;
 • efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

PLAN NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

   Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie ramowych planów nauczania w technikum minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe wynosi 1470 godzin, z czego na kształcenie zawodowe teoretyczne zostanie przeznaczonych minimum 735 godzin, a na kształcenie zawodowe praktyczne 735 godzin. W podstawie programowej kształcenia w zawodzie Technik pojazdów samochodowych minimalna liczba godzin na kształcenie zawodowe została określona dla efektów kształcenia i wynosi:

 • na kształcenie w ramach kwalifikacji M.18. przeznaczono – minimum 420 godzin;
 • na kształcenie w ramach kwalifikacji M.12. przeznaczono – minimum 420 godzin;
 • na kształcenie w ramach kwalifikacji M.42. przeznaczono – minimum 110 godzin;
 • na kształcenie w ramach efektów wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia przeznaczono – minimum 400 godzin.

tabela02 technik pojazdow samochodowych

 • Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację M.18. odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy trzeciej.
 • Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację M.12. odbywa się pod koniec klasy trzeciej.
 • Egzamin potwierdzający trzecią kwalifikację M.42. odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej.